Az elmúlt hónapokban a kijelölt Agip kutakon talákozhattunk egy életnagyságú Szabó Krisztiánnal bábúval.
A nyereményakcióban mindenki részt vehetett, és amennyiben literes kiszerelésű Agip olaj akció-s termékeket vásárolt, akkor páros belépőt nyerhetett a nyirádi autocross EB futamra.

A nyertesek kisorsolásra kerültek a közel száz érvényes beküldő között, nekik ezúton is gratulálunk, és felvesszük velük a kapcsolatot a jegyekkel kapcsolatban.
Sályi Gergő Győr
Szabó Zoltán Várpalota
Tihanyi Tibor Székesfehérvár
Szabó Bence Sárvár
Drizner Ádám Szerencs
Farkas Jánosné Bőny
Horváth Tamás Győr
Kiss Zoltán Székesfehérvár
Fülöp Zoltán Budapest
Horváth Mihály Urhida

[EXPAND Játékszabályzat]Játékleírás, szabályzat:
A „Gondoskodjon az utántöltésről és nyerjen páros belépőt a nyirádi FIA autocross EB-futamára!” promóció hivatalos játékszabályzata.

1. A promóció szervezője
A „Gondoskodjon az utántöltésről és nyerjen páros belépőt a nyirádi FIA autocross EB-futamára!” promóció (a továbbiakban: “promóció”) szervezője a Lavina Szerviz Kft. (székhely: 2600 Vác, Szilassy u. 1/a., a továbbiakban: “Szervező”).

2. A promócióban résztvevő személyek
A promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy, aki elfogadja a jelen promóciós játékszabályzatot, állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik Magyarországon és nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt, kivéve az Eni Hungaria ZRt. és töltőállomásai alkalmazottait, az Eni Hungaria Zrt. franchise hálózatához tartozó töltőállomások tulajdonosait és azok alkalmazottait, továbbá a Szervező alkalmazottait.

3. A promóció időtartama
A promóció 2014. június 1-jén 00.00 órakor kezdődik és 2014. augusztus 1-jén 24.00 órakor ér véget.

4. A promócióban résztvevő termékek
A promócióban a magyarországi Agip kiemelt töltőállomásain megvásárolható alábbi kenőanyagok vesznek részt:
• 1 liter eni i-Sint 5W-30
• 1 liter eni i-Sint 5W-40
• 1 liter eni i-Sint 10W-40
• 1 liter eni i-Base 15W-40

A promócióban résztvevő töltőállomások listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Részvételi feltételek
A játékba való belépés és további részvétel feltételei:
A nyereményjátékban részt vesz az a személy, aki a promóció időtartama alatt a promócióban résztvevő töltőállomások valamelyikén (1. számú melléklet) legalább egy darab 1 literes kenőanyagot vásárol a 4. pontban feltüntetett termékek valamelyikéből. Ezt követően kitölti a pénztáraknál található regisztrációs lapot, melyet bedob a regisztrációs dobozba.
A nyereményjáték sorsolási listáiba a játékos annyiszor kerül be, ahány alkalommal a promóció folyamán a 4. pontban rögzített termékekből vásárol, és bedobja regisztrációs lapját az 5. pontban részletezett módon. Az egy blokkon szereplő tételek egy vásárlásnak tekintendőek. Amennyiben a vásárló egy vásárlás alkalmával több terméket vásárol a 4. pontban feltüntetettekből, és a vásárlás kapcsán a tételekről külön blokkot kap, úgy a különböző blokkok alapján beküldött regisztrációk mind érvényesek.
A vásárláskor kapott blokkot meg kell őrizni, ez a nyeremény átvételének feltétele.

A sorsolási listába azon regisztrációk kerülnek be, melyeket a promóció ideje alatt elhelyeztek a regisztrációs dobozba.

A játékban való részvétel (azaz regisztrációs lap bedobása a regisztrációs dobozba) a www.lavina.hu internetoldalon közzétett hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti.
Szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

6. Nyertesek és nyeremények
Szervező a sorsolás alkalmával tíz győztest hirdet ki, akik egyenként páros belépőt nyernek a 2014. augusztus 24-i nyirádi FIA autocross EB futamára.

Amennyiben valamely díj nyertese nem töltötte be a 18. életévét, vagy cselekvőképességében korlátozva van, abban az esetben a nyeremény átvételére kizárólagosan törvényes képviselőjével jogosult. Cselekvőképességében korlátozott személy a játékban kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt.

A nyeremény más nyereménytárgyra nem váltható át, és nem ruházható át. Arra az esetre, ha a Szervező ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható esemény bekövetkezte miatt a nyereményt a Szervező nem tudja biztosítani, a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek azonos értékben.

7. Sorsolás
A sorsolások időpontja:
2014. augusztus 12-e kedd 10.00 óra

A sorsolások helyszíne:
Lavina Szerviz Kft. 2600 Vác, Szilassy u. 1/a.

A sorsolások módja:
kézi sorsolás

A sorsolások mechanizmusa:
A 2014. június 01. és 2014. augusztus 1. között beérkezett összes – a részvételi feltételekben megfogalmazott feltételeknek megfelelő – regisztráció sorsolásra kerül.

A sorsolás alkalmával, minden nyeremény nyertese mellé 3, azaz három tartaléknyertes is kihúzásra kerül. Ők abban az esetben lépnek elő nyertessé – sorrendben -, ha az eredetileg kisorsolt nyertesek a játékszabályzatban megfogalmazott feltételeket maradéktalanul nem teljesítik, vagy téves adatszolgáltatásuk következtében a Szervező nem tudja őket tájékoztatni nyereményükről, vagy nyereményüket a megadott határidőn belül nem veszik át.

8. A nyeremények átvételének feltételei
Az előre kijelölt időpontban Közjegyző jelenlétében lezajló sorsolás alkalmával a nyerteseket a Szervező 2 munkanapon belül telefonon értesíti. A nyeremények átadásáról – sikeres egyeztetés estén – a Szervező a sorsolást követő 5 munkanapon belül gondoskodik.
A nyeremény átvételének feltétele, a vásárlást igazoló blokk bemutatása, valamint a személyazonosság igazolása (személyi igazolvány, lakcím kártya).

9. Nyereményadó
A nyerteseket a nyeremények után semmilyen költség és nyereményadó nem terheli. A Szervező a mindenkor hatályos magyar törvényeknek megfelelően befizeti a nyeremények utáni nyeremény és személyi jövedelemadót.

10. Adatkezelés
A promócióban való részvétellel a játékos önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (telefonszám, név, cím továbbá a nyeremények átvétele esetén a személyi igazolványszám és adószám is) a promócióról történő információk eljuttatása és az esetleges nyeremények, ajándékok átadása érdekében a Lavina Szerviz Kft. kezelje. Marketing anyagok a játékos kifejezett előzetes hozzájárulása esetén küldhetők a játékos részére. A Szervező a játékosok promócióval összefüggésben kezelt adatait a promóció végeztével törli az adatbázisából. A Lavina Szerviz Kft. a játékosok adatait harmadik félnek nem adja át.
Untitled-1
11. Egyéb
A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező, illetve a promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promóció során, a promóció esetleges, Szervezőnek fel nem róható hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A játékosok elfogadják, hogy a promócióban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezőnek okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a promóció elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja, a promócióból kizárhatja.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a promóciót kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a promóciót bármikor visszavonni. A hivatalos internetoldal címe: www.lavina.hu, mely a promóció meghirdetett kezdőnapjától üzemel a promóció végéig. A sorsolás nyilvános esemény.

A nyeremények nyertesei a Játékszabály elfogadásával önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, fényképüket és hang- illetve képfelvételüket promóciós célból területi korlát nélkül a promóció lejáratát követő 2 évig díjmentesen felhasználhassa. Amennyiben a nyertesek kiskorúak vagy korlátozottan cselekvőképesek, a képmásuk, fényképük és/vagy hang- és képfelvételük felhasználhatóságáról törvényes képviselőjüknek nyilatkozatot kell aláírnia. A nyerteseket a képmásuk, fényképük és/vagy hang- és képfelvételük fenti felhasználásával kapcsolatban az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelő jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg.

1. számú melléklet: a promócióban részt vevő töltőállomások listája

SN Megye Kút címe
1 9030 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Izsáki út 52.
2 9219 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Izsáki út 12/a
3 9012 Békés 5700 Gyula, Temesvári út
4 9026 Borsod-Abaúj-Zemplén 3527 Miskolc, Boldva u. 2.
5 9227 Borsod-Abaúj-Zemplén 3533 Miskolc, Újgyőri főtér 3.
6 9019 Budapest 1044 Budapest, Váci út 82-92.
7 9021 Budapest 1097 Budapest, Gyáli út
8 9202 Budapest 1031 Budapest, Gémeskút u. 12.
9 9204 Budapest 1033 Budapest, Szentendrei út 100.
10 9206 Budapest 1085 Budapest, Kerepesi út 5-7.
11 9207 Budapest 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 41/c
12 9208 Budapest 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1.
13 9210 Budapest 1134 Budapest, Váci út 19.
14 9211 Budapest 1147 Budapest, Csömöri út 27/a
15 9214 Budapest 1156 Budapest, Szentmihályi út 148.
16 9239 Budapest 1172 Budapest, Cinkotai út 12.
17 9233 Csongrád 6723 Szeged, Makkosházi krt. 6.
18 9028 Fejér 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
19 9224 Fejér 8157 Füle, M7 Autópálya 83 km – Észak
20 9234 Fejér 8001 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 5.
21 9006 Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron, Győri út 42.
22 9218 Győr-Moson-Sopron 9024 Győr, Szent Imre út 55.
23 9221 Győr-Moson-Sopron 9081 Győr, M1 Autópálya 119 km – Észak
24 9229 Győr-Moson-Sopron 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 51.
25 9044 Békés 5600 Békéscsaba, Corvin u. 31.
26 9215 Hajdú-Bihar 4027 Debrecen, Kassai út 27.
27 9025 Heves 3300 Eger, Kistályai út 1/a.
28 9023 Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, Tószegi út 18/a.
29 9001 Pest 2040 Budaörs, Garibaldi utca 2.
30 9002 Pest 2040 Budaörs, Agip u. 3.
31 9014 Pest 2120 Dunakeszi, 2. sz. főút (21. km)
32 9020 Pest 2220 Vecsés, 4. sz. főút 6211/2 hrsz.
33 9216 Pest 2049 Diósd, Balatoni út 11.
34 9222 Pest 2461 Tárnok, M7 Autópálya 26 km – Észak
35 9231 Pest 2081 Piliscsaba, 10. sz. főút (24. km)
36 9065 Somogy 7400 Kaposvár, Kanizsai u. Külterület 031/7
37 9230 Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, László u.
38 9050 Vas 9700 Szombathely, Viktória u. 1.
39 9054 Veszprém 8200 Veszprém, Almádi út – Cholnoky u. sarok
40 9237 Veszprém 8103 Várpalota, 8-as út / Szt. Imre út sarok[/EXPAND]