A Castrol motorolaj – palettánk csúcsterméke, az EDGE család új összetételben, új technológiával és megújult termékcímkével lépett piacra április elejétől. Az EDGE TITANIUM FST™ (Titániummal megerősített) termékeink bizonyítottan megkétszerezik az olaj erősségét, csökkentik a fém alkatrészek súrlódását és a kenőfilm megszakadását, tovább növelve annak hatásfokát.Castrol FIFA 2014 Akcio Lavina web banner 445 x 292 px 1
Az új termékek népszerűsítése érdekében a Castrol idén is elindítja a tavalyi évben sikerrel lebonyolított nyereményjátékát, újabb tartalommal, de a megismert formában.
Április 14-től ismét termékcímkék kerülnek a 4 literes Magnatec és Edge flakonokra, játékra hívva Önöket.
A játék nyereményeiről, lebonyolításáról és szabályairól a csatolmányban olvashatnak.
Az akció során a 4 literes kiszereléseket egy címke kíséri, melyen részletesen leírjuk az akció feltételeit és ismertetjük a tennivalókat.
“ CASTROL FIFA2014” nyereményjáték
Játékszabályzat

2014. április 14. – 2014. július 14.
Jelen „CASTROL FIFA2014” nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) a Castrol Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.; cégjegyzékszám: 01-09-937316) – a továbbiakban: Castrol – mint rendszeresen, saját nevében áruk értékesítését végző társaság szervezi és bonyolítja.
Részvétel, jelentkezés a Játékra
1. A Játékban azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik legalább 1 db 4 literes kiszerelésű Castrol Edge vagy Castrol Magnatec motorolajat megvásárolnak, és az ahhoz kapott „nevezési lap”-ot (kupon) a jelen szabályzatban foglaltak szerint kitöltik és visszaküldik a 1095 Budapest, Soroksári út 30-34/E címre (továbbiakban visszaküldési cím) – továbbiakban: Játékos.
Egy Játékos több „nevezési lappal” is jogosult részt venni a játékban, ezáltal nyerési esélyeit növelheti. Amennyiben a Játékos több „nevezési lappal” kíván részt venni a Játékban, azokat egyesével, külön küldeményben köteles eljuttatni a visszaküldési címre.
A BP Europa SE (székhelye: DE-22761 Hamburg, Max-Born-Straße 2.), a Castrol Hungária Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) munkavállalói, tagjai, vezető tisztségviselői és ezen személyek Ptk. 685. §. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a Játékban.
A „nevezési lap” kitöltése, beküldése
A „nevezési lap” kitöltése és 1095 Budapest, Soroksári út 30-34/E címre történő visszaküldése a jelen hivatalos játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti, a Játékos ezáltal a jelen játékszabályzatban részletezett önkéntes adatkezeléshez is hozzájárul.
A Játékosnak egyértelműen, olvashatóan, hiánytalanul és azonosítható módon kell megadnia a „nevezési lapon” szereplő adatait. A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Játékos felel. A nem valós adatokat megadó Játékos nem jogosult nyeremény átvételére.
A „nevezési lapot” a Játékos 2014. április 14-től 2014. július 21. napjáig, úgy köteles postai úton eljuttatni a visszaküldési címre, hogy az ezen határidőn belül a címzetthez megérkezzen. Az ezen határidőn túl érkezett jelentkezések érvénytelenek.
Díjak és sorsolás
Első 1 helyezett nyereménye: 1 db SONY típusú R47 LED TV FULL HD TV
Második 5 helyezett nyereménye: 1 db Castrol FIFA2014 Softshell kabát
Harmadik 20 helyezett nyereménye: 1 db Castrol FIFA2014 galléros póló
Egy nyertes szelvény (nevezési lap) minden esetben 1 db ajándékra jogosít. A helyezettek sorrendjét a nevezési lapok kihúzásának sorrendje határozza meg, azaz az első kihúzott „nevezési lap” beküldője egy db SONY típusú R47 LED TV FULL HD TV készüléket nyer, az ezt követően kihúzott öt „nevezési lap” beküldője egy-egy Castrol FIFA2014 Softshell kabátot nyer, az ezt követően kihúzott húsz „nevezési lap” beküldője egy-egy Castrol FIFA2014 galléros pólót nyer.
A sorsolásra közjegyző jelenlétében, 2014. július 24-én kerül sor a 1095 Budapest, Soroksári út 30-34./E címen. A sorsolás nyilvános.
Az első nyerőosztály nyertesének személyesen jelen kell lennie a nyeremény átadásánál, valamint a Castrol felhasználhatja nevét és fényképét hirdetésben és promócióban, amelyhez jelen szabályzat elfogadásával Játékos hozzájárul.
A nyeremények személyes átvételekor a személyi igazolvány, a lakcímkártya bemutatása szükséges. A nyereményt csak abban az esetben adja ki a Castrol, ha a regisztrációs adatok és a személyi iratokban szereplő adatok megegyeznek, továbbá a vásárlást igazoló számlát/blokkot be tudják mutatni.
A nyeremények nem átruházhatók és nem válthatók át készpénzre.
A nyertesek értesítése
A nyertest a sorsolástól számított 4 napon belül telefonon értesíti a Castrol. Castrol legalább 3 alkalommal kísérli meg a Nyertes értesítését, amelyből legalább két alkalom eltérő napokra esik.
A Nyertes köteles a nyeremény átadásán személyesen jelen lenni, vállalja továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, és hangfelvétel készüljön, és ennek, valamint nevének és lakcímének nyilvánosságra hozatalához hozzájárul marketing célokból.
Érvénytelen a pályázat
Érvénytelenné válik annak a nyertesnek a pályázata, ha:
– a jelen szabályzatban meghatározott valamely feltételnek nem felel meg
– adatai megadása körében valótlant állított
– a BP Europe SE, vagy a Castrol Hungária Kft. munkavállalója, tagjai, vezető tisztségviselője, vagy ezen személyek Ptk. 685. §. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója
– az általa megadott személyes adatok valótlanok és mégsem múlt el 18 éves
– vásárlási blokkot nem tudja bemutatni.
Tartaléknyertesek
A 2014. július 24. napján megtartandó sorsoláson a nyertes szelvények kihúzását követően további 10 darab „nevezési lap” kerül kihúzásra, amelyek abban az esetben jogosítanak nyereményre, mégpedig a kihúzás sorrendjében, amennyiben valamelyik Nyertes pályázata bármilyen okból érvénytelen.
A Tartaléknyertesek értesítése a Nyertesek értesítésével azonos módon történik azzal, hogy a 4 napos értesítési határidő a Nyertes pályázatának érvénytelenségéről való Castrol általi tudomásszerzéstől kezdődik.
Személyes adatok kezelése
Jelen Játék keretében az adatkezelés önkéntes. Az adatkezelés célja jelen Játék lebonyolítása, a nyeremények sorsolása, átadása, a nyertesek adatai vonatkozásában pedig marketing-célok az alábbiak szerint.
A Játékos a „nevezési lap” visszaküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy:
i., személyes adatait a Castrol jelen Játék során, annak lebonyolítása érdekében kezelje.
ii.) nyertessége esetén nevét és lakcímét a Castrol nyilvánosságra hozza;
iii.) Castrol a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvételt készítsen, és akár teljes egészét, akár részleteit a Castrol marketing célból felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a nevezési lap visszaküldésével a Játékszabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatkezelők, adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért a Játékos hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, továbbításra – ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Castrol gondoskodik az adatok biztonságáról, védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés bekövetkezésétől. Az adatokat a Castrol a cél eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb 1 évig, vagy amennyiben a Játékos ezt megelőzően kéri, a Játékos törlési kérelmének elintézéséig kezelik. Az adatkezelésre jogosultak a jelen szabályzatban megjelölt Castrol, valamint a sorsolás során eljáró közjegyző – illetve a nyertesek esetében a fentebb hivatkozott adatok nyilvánosság előtt is megismerhetőek lesznek – a jelen szabályzatban rögzített célok megvalósulása érdekében, az
abban foglalt mértékig. Castrol részéről az erre kijelölt munkavállalóik, valamint mindenkori ügyvezetőik és felsővezetőik is jogosultak az adatkezelésre, az adatok megismerésére. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását postai úton a Castrol Hungária Kereskedelmi Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34/E.) címen, e-mailben a
andrea.visy@castrol.com e-mail címen.
A játékosok jogai, jogorvoslati lehetőségei a személyes adatok kezelése körében
A játékos kérelmezheti az adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben az a valóságnak nem felel meg, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, amennyiben az adatkezelés jogellenes, hiányos, vagy téves és ezen állapot nem orvosolható, vagy amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés határideje lejárt, illetve amennyiben azt a továbbiakban nem kívánja.
A játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 30 napos határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Játékos adatvédelmi jogainak megsértése esetén keresettel bírósághoz fordulhat, valamint jogszabályban meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
A tájékoztatási, helyesbítési, törlési igényt postai úton, a Castrol Hungária Kereskedelmi Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34/E címre kell eljuttatni, e-mailben pedig a andrea.visy@castrol.com e-mail címre. Az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatók helyre.
A Castrol fenntartja a jogot az akció törlésére vagy felfüggesztésére, mely esetben nincs kötelezettsége a nyertes, résztvevő vagy harmadik fél irányába. A nevezőket ebben az esetben a lehető leghamarabb értesítik.
A Castrolnak bármely ezen akcióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban peres eljárás nem kezdeményezhető.
A fenti szabályok megszegése vagy annak gyanúja esetén a játékos azonnali kizárására kerül sor.